Het kwaliteitsstatuut van KJB Psychologen is goedgekeurd door het Zorginstituut Nederland en is te vinden op hun openbare database (zinl.nl).

Vergoeding
KJB Psychologen hebben contracten met de volgende zorgverzekeraars:
– Menzis
– Achmea (o.a. Zilveren Kruis, FBTO)
– Multizorg (o.a. Zorg en Zekerheid)

Het kan zijn dat uw zorgverzekeraar onder 1 van bovenstaande verzekeraars valt.

Uw zorgverzekeraar vergoedt van uit de basisverzekering in 2017 als er
sprake is van een diagnose volgens het handboek diagnostiek (DSM). Als er geen sprake is van een dergelijke diagnose zal uw zorgverzekeraar meestal geen vergoeding geven. Mocht u dan alsnog bij een van ons in behandeling willen, dan kunnen wij in samenspraak met u een tarief afspreken. Wij hanteren in de regel de tarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit (nza.nl).

U moet, via de zorgverzekering, wel uw Eigen Risico betalen. Het minimum voor het Eigen Risico bedraagt € 385,00. Enkele zorgverzekeraars vergoeden vanuit het aanvullende pakket
psychologische hulpverlening (aanpassingsstoornissen of relatieproblemen)

Prestaties
Uw behandelaar houdt bij hoeveel tijd binnen uw behandeling
geïnvesteerd is in persoonlijk contact (ook telefonisch en via email),
brieven schrijven, overleg met uw arts enz.. Uw verzekeraar vergoedt ‘prestaties’. Elke prestatie staat voor een aantal behandelminuten. Bij aanvang van de behandeling geeft uw behandelaar een indruk hoe lang hij denkt dat uw behandeling zal gaan duren. Tijdens de behandeling is het mogelijk dat die inschatting naar boven of beneden wordt aangepast. Dat zal altijd met u worden besproken. Om in aanmerking te komen voor een vergoeding van uw behandeling moet u een verwijsbrief van uw huisarts hebben. Daarnaast wordt u verzocht bij intake een identiteitsbewijs mee te nemen en uw verzekeringspas.

Wachttijden
Een aanmelding bij KJB Psychologen kan via telefoon of email. Binnen 24 uur reageert een van ons op uw aanmelding en plannen binnen 2 weken een intakegesprek.

Intake en behandeling
Iedere behandeling wordt voorafgegaan door een intakegesprek. Dit maakt deel uit van de behandeling. Hierin wordt met u gekeken wat er aan de hand is, welke doelen u wilt behalen en welke behandeling het meest passend is. Dit wordt met u besproken en wordt in een behandelplan beschreven.

ROM metingen
KJB Psychologen is aangesloten bij Stichting Benchmark GGZ (sbggz.nl). Om de kwaliteit van de GGZ te verbeteren, vragen wij u voor en na de behandeling een aantal vragenlijsten in te vullen, die wij geanonimiseerd aanleveren aan Stichting Benchmark.

Afzeggen van afspraken
Bij verhindering graag de afspraak één werkdag (24 uur) van te voren af te zeggen, zodat de gereserveerde tijd door iemand anders benut kan worden. Bij niet tijdig annuleren, ook bij ziekte, of het niet verschijnen zonder bericht wordt de gereserveerde tijd NIET in rekening gebracht.

Spoedgevallen
KJB Psychologen heeft in principe geen 24-uurs bereikbaarheid, tenzij het wel nodig is, maken wij daar met individuele cliënten aparte afspraken over. Bij spoedgevallen dient u contact op te nemen met uw huisarts of de huisartsenpost.

Wet- en regelgeving en privacy
De behandeling valt onder de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst. Dat betekent onder andere dat u altijd inzage heeft in uw dossier, dat wij geen informatie aan derden (bv huisarts, partner, familie) geven zonder uw schriftelijke toestemming en dat wij uw dossier vijftien jaar moeten bewaren nadat u klaar bent met
uw behandeling. Alleen bij levensbedreigende situaties (voor u of voor derden), mogen wij onze geheimhoudingsplicht doorbreken. Wij zullen dit dan ook vooraf met u bespreken.

Aansprakelijkheid
Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

Klachten
Mocht u niet tevreden zijn over de dienstverlening, dan stellen wij het op prijs dat u dit aan ons kenbaar maakt. We proberen dan tot een oplossing te komen. Mocht u ontevreden zijn over het beroepsmatig handelen, dan kunt u gebruik maken van de klachtenprocedure van de Nederlandse Vereniging van Gezondheidszorgpsychologen (nvgzp.nl). U kunt mailen naar klachten@nvgzp.nl. Ook kunt u terecht bij het College van Toezicht van het Nederlands Instituut van Psychologen (psynip.nl).